Algemene Voorwaarden Allô Jannaô

Artikel 1 – Definities

1.1. Onder Allô Jannaô wordt verstaan de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Haaksbergs Toneel en Revuegezelschap Allô Jannaô (KvK 40076338), statutair gevestigd te Haaksbergen.

1.2. Onder koper wordt verstaan iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect, een overeenkomst met Allô Jannaô sluit terzake van het bijwonen van een door Allô Jannaô of een andere locatie dan het theater, te organiseren voorstellingen.

1.3. Onder theater wordt verstaan het gebouw van Coöperatie De Kappen, gelegen te (7481 EB) Haaksbergen aan de Blankenburgerstraat 40-42, alwaar Allô Jannaô haar voorstellingen ten uitvoer brengt.

Artikel 2 – Algemeen

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Allô Jannaô en een koper. Deze Algemene Voorwaarden hebben tevens betrekking op alle handelingen die ter uitvoering van deze overeenkomst worden verricht.

2.2. Daarnaast worden deze Algemene Voorwaarden van toepassing verklaard voor eenieder die enige voorstelling van Allô Jannaô bijwoont, zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met Allô Jannaô heeft gesloten.

2.3. Allô Jannaô zal al het mogelijke verrichten om het bezoek aan een van haar voorstellingen naar wens van koper te laten verlopen. Allô Jannaô zal optimale zorgvuldigheid jegens koper betrachten. Allô Jannaô zal tevens trachten de voorstellingen in het theater ongestoord te laten plaatsvinden. Allô Jannaô spant zich in eventuele overlast of ongemak voor koper tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van koper zo veel mogelijk te waarborgen. Allô Jannaô verneemt graag suggesties van koper ter verbetering van de dienstverlening. Koper kan terzake te allen tijde contact opnemen met het bestuur van Allô Jannaô. Mocht enige overlast of ongemak in redelijkheid niet te vermijden zijn, dan biedt het Allô Jannaô hiervoor haar verontschuldigingen aan.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

3.1. Alle door Allô Jannaô gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Allô Jannaô aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door Allô Jannaô aan de koper gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven.

3.2. Koper is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van haar toegangsbewijs. Indien koper om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor haar eigen rekening.

Artikel 4 – Toegangsbewijs

4.1. Een toegangsbewijs bestaat uit een door of vanwege Allô Jannaô verstrekt document of een door of vanwege Allô Jannaô verstrekte barcode. De barcode is een unieke code.

4.2. Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon. Het toegangsbewijs dient scanbaar te worden getoond bij binnenkomst van de zaal in het theater.

4.3. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan koper ter beschikking is gesteld c.q. is verzonden aan koper, rust op koper het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

4.4. Het toegangsbewijs dat bestaat uit o.a. een barcode wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan koper verstrekt.

4.5. Indien koper een toegangsbewijs voor een rolstoelplaats wenst, kan zij dit kenbaar maken door het formulier op www.haaksbergserevue.nl/kaartverkoop/ in te vullen. De mogelijkheid tot het reserveren van dergelijke rolstoelplaats is alleen mogelijk via genoemd formulier en afhankelijk van de beschikbaarheid.

4.6. Bij het plaatsen van een bestelling brengt Allô Jannaô naast de geldende kaartprijs ook eenmalige transactiekosten van € 0,35 bij betaling via iDEAL of pin in rekening welke bij koper rekening worden gebracht.

4.7. Indien koper niet online wenst te reserveren, contant (voorkeur gepaste betaling) of per pin (per pintransactie zijn € 0,35 kosten verbonden) wenst te betalen, heeft koper de mogelijkheid vanaf 8 januari 2023 toegangsbewijzen te reserveren en betalen bij de kaartverkoop van Allô Jannaô. Zij zijn alsdan iedere zondagochtend tussen 11.00 – 12.00 uur in het verenigingsgebouw van Allô Jannaô aan de Scholtenhagenweg 27a aanwezig.

Artikel 5 – Betalingen online bestellingen

5.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn inclusief BTW.

5.2. Bij het plaatsen van een bestelling brengt Allô Jannaô naast de geldende kaartprijs ook eenmalige transactiekosten van € 0,35 bij betaling via iDEAL in rekening welke bij koper rekening worden gebracht.

5.3. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs inclusief transactiekosten berekend en weergegeven in het winkelwagentje en het overzicht van de bestelling.

5.4. Koper dient vooraf haar gegevens en winkelwagen goed te controleren, voordat koper de reservering definitief maakt.

Artikel 6 – Levering toegangsbewijs

6.1. Na reservering en betaling ontvangt koper een e-mail op het door haar opgegeven e-mailadres met daarin de reserveringsgegevens en toegangsbewijzen als bijlage. Indien koper deze niet ontvangen heeft, kan deze in haar map voor ongewenste e-mail (spamfolder) terecht zijn gekomen. Mocht koper de reserveringsbevestiging en toegangsbewijs daar niet vinden, dan kan zij een e-mail te sturen naar kaartverkooprevue@outlook.com om dit te melden.

Artikel 7 – Rolstoelplaatsen

7.1. Indien koper een toegangsbewijs voor een rolstoelplaats wenst, kan zij dit kenbaar maken door het formulier op www.haaksbergserevue.nl/kaartverkoop/ in te vullen. De kaartverkoop van Allô Jannaô zal dan zo spoedig mogelijk de door u aangevraagde toegangsbewijzen voor u reserveren.

7.2. Koper kan gelijktijdig meerdere stoelen reserveren, waarvan minimaal een stoel direct naast de rolstoelplaats wordt gereserveerd.

7.3. Koper ontvangt een reserveringsbevestiging op het door haar opgegeven e-mailadres met een iDEAL betaallink (per iDEAL transactie zijn € 0,35 kosten verbonden). Gereserveerde toegangsbewijzen dienen binnen 24 uur betaald te worden via de toegezonden iDEAL betaallink, anders vervalt de reservering en komen de stoelen weer in de vrije verkoop.

7.4. Indien koper de reserveringsbevestiging niet ontvangen heeft, kan deze in haar map voor ongewenste e-mail (spamfolder) terecht zijn gekomen. Mocht koper de reserveringsbevestiging en toegangsbewijzen daar niet vinden, dan kan zij een e-mail te sturen naar kaartverkooprevue@outlook.com om dit te melden.

7.5. Rolstoelplaatsen zijn niet onbeperkt beschikbaar. Per voorstelling is aangegeven hoeveel rolstoelplaatsen er nog te reserveren zijn. Wanneer twee weken voor aanvang van de voorstelling de rolstoelplaatsen niet zijn verkocht, worden deze als reguliere stoelen in de verkoop geplaatst.

Artikel 8 – Verblijf in het theater

8.1. Gedurende haar verblijf in het theater dient koper zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte voorstelling geldende regels van fatsoen te gedragen. Koper is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare functionarissen van Allô Jannaô gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een functionaris van Allô Jannaô koper op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan koper voor de voorstelling de verdere toegang worden ontzegd, zonder dat koper enig recht op vergoeding van haar toegangsbewijs geldend kan maken.

8.2. Het is koper verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Allô Jannaô foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur in het theater bij zich te hebben of genoemde apparatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Allô Jannaô te gebruiken. Telefoontoestellen of andere middelen van draadloze communicatie moeten bij aanvang van de voorstelling buiten gebruik gesteld worden.

8.3. De als zodanig kenbare functionarissen van Allô Jannaô zijn bevoegd om afgifte te vorderen van eventueel aangetroffen apparatuur en deze gedurende het verblijf van koper in het Theater in bewaring te nemen. Bij weigering van medewerking kan koper de (verdere) toegang tot de voorstelling worden ontzegd, zonder dat koper enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

8.4. Koper zal op eerste verzoek van Allô Jannaô eventueel gemaakte foto-, video-, film-, geluids- en andere opnames wissen en gewist houden.

8.5. Allô Jannaô behoudt zich het recht voor van de voorstelling waarbij koper aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. Koper zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van haar portret/gelijkenis als onderdeel van de openbaarmaking van genoemde voorstellingen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1. Het verblijf van koper in het theater is voor haar eigen rekening en risico.

Voor schade ontstaan als gevolg van door Allô Jannaô en/of derden aan de koper verstrekte prijsopgave, mededelingen of andere vormen van informatie is Allô Jannaô nimmer aansprakelijk, behoudens indien er voor zover deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of gevolg van grove schuld van Allô Jannaô en/of derden.

9.2. Allô Jannaô is nimmer aansprakelijk voor door de koper geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van Allô Jannaô. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van Allô Jannaô onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, waterschade en andere ernstige storingen in en binnen Allô Jannaô en het theater, falen van en schade aan (technische) apparatuur in het het theater c.q. met betrekking tot de voorstelling, overlijden van een of meer leden van het Koninklijk Huis of situaties van nationale rouw waardoor de voorstelling geen doorgang kan vinden, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet-functionerend openbaar vervoer.

9.3. Allô Jannaô is slechts aansprakelijk voor door de koper geleden zaaks- en/of gevolgschade of de koper toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Allô Jannaô, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het Theater verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag. De aansprakelijkheid van Allô Jannaô wordt onder meer uitgesloten voor:

a. schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door het theater ingeschakelde personen en de door deze derden ingeschakelde personen;

b. schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van Allô Jannaô gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;

c. (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van de voorstellingen waarop de overeenkomst tussen Allô Jannaô en koper betrekking heeft;

d. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers.

Artikel 10 – Ruilen, terugbrengen en annuleren toegangsbewijzen

10.1. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet door koper worden geruild, teruggebracht of geannuleerd bij Allô Jannaô.

10.2. In deze gevallen vindt evenmin restitutie aan koper van de toegangsprijs plaats door Allô Jannaô.

10.3. Hoewel het toegangsbewijs op naam is gesteld, staat het koper vrij om iemand anders blij te maken met het reeds verkregen toegangsbewijs.

10.4. Koper die haar toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt is verplicht om de aan hem als koper opgelegde verplichtingen zoals verwoord in de leden van deze algemene voorwaarden ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens Allô Jannaô voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomt.

Artikel 11- Annulering of wijziging van een voorstelling

11.1. Indien en voor zover Allô Jannaô om welke reden dan ook genoodzaakt is de opvoeringsdatum van (een) voorstelling(en) te wijzigen zal koper de gelegenheid worden geboden de reeds aangeschafte toegangsbewijzen te gebruiken voor de nieuw vastgestelde opvoeringsdatum/data.

11.2. Indien voor zover koper aangeeft hier geen gebruik van te willen maken heeft de koper aanspraak op restitutie van aantoonbaar betaalde toegangsbewijzen. De eventuele betaalde transactiekosten worden niet door Allô Jannaô vergoed.

Artikel 12 – Verwerking van persoonsgegevens door Allô Jannaô

12.1. Allô Jannaô respecteert de privacy van koper en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die koper verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De bescherming van privacy bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens is een belangrijke zaak, waaraan Allô Jannaô tijdens haar processen speciale aandacht besteedt.

12.2. In dat kader vindt Allô Jannaô het belangrijk dat koper precies weet welke persoonsgegevens Allô Jannaô verzamelt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens gebruikt worden. Allô Jannaô staat er voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

12.3. Het privacy beleid van Allô Jannaô kan van tijd tot tijd gewijzigd worden als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Het aangepaste reglement geldt vanaf de datum van publicatie op de website van Allô Jannaô. Het meest actuele privacy beleid kunt u altijd vinden via www.haaksbergserevue.nl/contact/privacy-beleid/.

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten

13.1. Alle teksten, handelsmerken, film(fragmenten) en afbeeldingen op de site en de intellectuele eigendomsrechten hierop zijn exclusief eigendom van Allô Jannaô en/of derde rechthebbenden. Zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van Allô Jannaô is het de koper niet toegestaan de inhoud van deze site te kopiëren, te verzenden, te verspreiden of te laten circuleren, of de inhoud daarvan beschikbaar te stellen aan derden.

Artikel 14 – Wijziging voorwaarden

14.1. Allô Jannaô behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan direct in na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op de site en zijn alsdan uitsluitend van toepassing op vanaf het tijdstip van plaatsing nieuw te sluiten overeenkomsten.

Artikel 15 – Toepasselijk recht

15.1. Op deze voorwaarden en op de overeenkomst tussen koper en tussen Allô Jannaô is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen koper en Allô Jannaô voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter in Almelo onverminderd het recht op hoger beroep of cassatie.