Algemene Voorwaarden Kaartverkoop Allô Jannaô

Artikel 1 – Definities
1.1. Onder Allô Jannaô wordt verstaan de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Haaksbergs
Toneel en Revuegezelschap Allô Jannaô (KvK 40076338), statutair gevestigd te Haaksbergen.
1.2. Onder koper wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon met wie Allô Jannaô een
koopovereenkomst aangaat.

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst
2.1. Alle aanbiedingen, offertes en andere mededelingen van Allô Jannaô zijn vrijblijvend en betreffen
alleen een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
2.2. Allô Jannaô verstuurd na de reservering door de koper een e-mail naar het door de koper
opgegeven e-mailadres met de titel “Bevestiging reservering – betaling dient binnen 3 dagen plaats te
vinden”. In deze e-mail treft de koper de gegevens van de gemaakte reservering aan en de wijze
waarop betaling dient te geschieden.
2.3. Indien de koper binnen 3 dagen de betaling heeft voltooid, ontvangt de koper een e-mail met de
titel “Betaling ontvangen”. In deze e-mail bevestigt Allô Jannaô de correcte betaling van de
gereserveerde kaarten.
2.4. Na een geslaagde betaling ontvangt de koper een e-mail met de titel “Bevestiging boeking –
informatie ophalen kaarten”. In deze e-mail treft de koper de definitieve bevestiging van de reservering
aan alsmede informatie over het ophalen van de kaarten. Allô Jannaô is eerst gebonden na
verzending en ontvangst door de koper van deze e-mail.
2.5. Indien de koper niet binnen 3 dagen de betaling heeft gedaan, ontvangst de koper een e-mail met
de titel “Betaling mislukt – reserveringsannulering”. De betaling heeft niet plaatsgevonden en de
gemaakte reservering komt alsdan te vervallen.

Artikel 3 – Betaling
3.1. Betaling dient te geschieden binnen 3 dagen na ontvangst van de e-mail met de titel “Bevestiging
reservering – betaling dient binnen 3 dagen plaats te vinden” door overmaking van het totaalbedrag op
bankrekeningnummer van Allô Jannaô onder vermelding van het e-mailadres van de koper als
kenmerk.
3.2. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn inclusief BTW.

Artikel 4 – Levering
4.1. Nadat de bestelling is bevestigd conform artikel 2.4. kan de koper de kaarten afhalen op de data
en tijdstippen en locaties zoals in de bevestiging per e-mail vermeld staan.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid
5.1. Voor schade ontstaan als gevolg van door Allô Jannaô en/of derden aan de koper verstrekte
prijsopgave, mededelingen of andere vormen van informatie is Allô Jannaô nimmer aansprakelijk,
behoudens indien er voor zover deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of gevolg van
grove schuld van Allô Jannaô en/of derden.
5.2. In geen enkel geval is Allô Jannaô gehouden tot een hoger bedrag aan schadevergoeding te
betalen dan de daadwerkelijk betaalde toegangsprijs.

Artikel 6 – Ruilen, terugbrengen en annuleren kaarten
6.1. De koper dient zijn bestelling en betaling goed te controleren alvorens deze aan Allô Jannaô te
verzenden.
6.2 Nadat de betaling is bevestigd conform artikel 2.3. is het niet mogelijk de gekochte kaarten te
ruilen, terug te brengen of te annuleren.

Artikel 7 – Voorwaarden voor gebruik
7.1. De koper zal de website uitsluitend bezoeken voor eigen en persoonlijk gebruik. Zonder de
schriftelijke vooraf verstrekte toestemming van Allô Jannaô zal de koper de informatie van de website
niet distribueren, aanpassen, publiceren of gebruiken anders dan voor de reservering van kaarten. Het
gebruik van robots, spiders, of andere automatische of handmatige tools van deze website te
monitoren of te verstoren, alsmede het gebruik van software of routine die werking van de site negatief
kan beïnvloeden, is niet toegestaan

Artikel 8 – Privacy Policy
8.1. De persoonsgegevens van de koper worden geregistreerd en worden opgenomen in een
registratie in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
8.2. Allô Jannaô openbaart geen persoonsgegevens van de koper of gegevens over het gebruik van
de website aan derden.
8.3. Allô Jannaô gebruikt en verwerkt uw gegevens conform haar Privacy Policy.

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten
9.1. Alle teksten, handelsmerken, film(fragmenten) en afbeeldingen op de site en de intellectuele
eigendomsrechten hierop zijn exclusief eigendom van Allô Jannaô en/of derde rechthebbenden.
Zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van Allô Jannaô is het de koper niet toegestaan de
inhoud van deze site te kopiëren, te verzenden, te verspreiden of te laten circuleren, of de inhoud
daarvan beschikbaar te stellen aan derden.

Artikel 10 – Wijziging voorwaarden
10.1. Allô Jannaô behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan
direct in na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op de site en zijn alsdan uitsluitend van
toepassing op vanaf het tijdstip van plaatsing nieuw te sluiten overeenkomsten.

Artikel 11 – Toepasselijk recht
11.1 Op deze voorwaarden en op de overeenkomst tussen koper en tussen Allô Jannaô is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen koper en Allô
Jannaô voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter in Almelo
onverminderd het recht op hoger beroep of cassatie.