Privacy beleid

PRIVACY POLICY & COOKIES POLICY

H.T.R. Allô Jannaô hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy & Cookies Policy;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy & Cookies Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover en contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden
Persoonsgegevens van leden worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Administratieve doeleinden;
• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• Inschrijving als lid met contactgegevens

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan H.T.R. Allô Jannaô de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Adres;
• Postcode;
• Plaats;
• (Mobiele) Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Geboortedatum;
• Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door H.T.R. Allô Jannaô opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

• Gedurende de looptijd van lidmaatschap en daarna voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van bezoekers die de voorstellingen bijwonen
Persoonsgegevens van bezoekers die de voorstellingen bijwonen worden door H.T.R. Allô Jannaô verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Reserveringen;
• Administratieve doeleinden;
• Verwerking betalingen;
• Om nader te kunnen (laten) informeren met betrekking tot de voorstelling waarvoor kaarten zijn gekocht of gereserveerd.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• Het reserveren en bijwonen van een voorstelling

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan H.T.R. Allô Jannaô de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Adres;
• Postcode;
• Plaats;
• (Mobiele) Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Mindervalide gegevens i.v.m. reserveren rolstoelplaatsen
• Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door H.T.R. Allô Jannaô opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

• Looptijd van de voorstellingen en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

9.4. Allô Jannaô verzamelt persoonsgegevens van koper die toegangsbewijzen kopen, reserveringen plaatsen of anderszins producten of diensten van Allô Jannaô afnemen. Daarnaast verzamelt Allô Jannaô gegevens van koper voor de volgende doeleinden:

  1. Om koper de door haar gekochte toegangsbewijzen te kunnen toesturen en om hen nader te kunnen (laten) informeren met betrekking tot de voorstelling waarvoor de koper toegangsbewijzen heeft gekocht of gereserveerd (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot de voorstelling door te geven);
  2. Afhandeling van de door koper gevraagde informatie. Indien u meer informatie wenst over onze dienstverlening of op de hoogte wilt worden gehouden van onze producten, dan verwerken wij uw gegevens om u reactie te kunnen geven;
  3. Om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op Allô Jannaô van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

In principe deelt Allô Jannaô geen gegevens niet met anderen. Dat doet Allô Jannaô alleen als het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met:

Eigen leden: Allô Jannaô deelt de gegevens met eigen leden wanneer het verwerkingsdoel in lijn ligt met hun taak. Bijvoorbeeld: een lid neemt contact op met koper om deze te ondersteunen bij een vraag. Hiervoor zijn contactgegevens nodig.

Leveranciers: Allô Jannaô werkt samen met dienstverleners die onze website en ICT-systemen bouwen en beheren alsmede de tenuitvoerlegging van reserveringen en betalen afhandelen. Dit zijn geen ”derde ontvangers” maar verwerkers. Met hen maken we goede afspraken over hun verplichtingen en bevoegdheden. Deze leggen we vast in (verwerkings)overeenkomsten.

Verwerking van persoonsgegevens van zakelijke contacten en/of voor verhuur goederen
Persoonsgegevens van zakelijke contacten en/of voor verhuur goederen worden door H.T.R. Allô Jannaô verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Administratieve doeleinden;
• Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• De overeengekomen opdracht

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan H.T.R. Allô Jannaô de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Adres;
• Postcode;
• Plaats;
• Land;
• (Zakelijk) Telefoonnummer;
• (Zakelijk) E-mailadres;
• Website;
• Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door H.T.R. Allô Jannaô opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

• Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van mailingabonnees
Onze mailings ontvangt u wanneer u zich daarvoor expliciet heeft aangemeld en zelf bevestigd heeft. Iedere mailing bevat een link om u eenvoudig uit te schrijven ofwel een e-mailadres waar u bericht aan kunt doen in het geval u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen.

Persoonsgegevens van malingsabonnees worden door het H.T.R. Allô Jannaô verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Informatieverstrekking d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is een van onderstaande opties:
• Aanmelding nieuwsbrief;
• Aanmelding als lid van H.T.R. Allô Jannaô.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan het H.T.R. Allô Jannaô de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door H.T.R. Allô Jannaô opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
• Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Website
U kunt onze website www.haaksbergserevue.nl bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u persoonlijke informatie hoeft vrij te geven. Echter, indien u gebruik wenst te maken van onze kaartverkoop en/of diensten, is het nodig dat wij de door u verstrekte gegevens verwerken zoals hierboven omschreven. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw verzoek en bewaard zolang als nodig is om aan de afhandeling of beantwoording van uw verzoek te voldoen.

IP-adressen
De webserver van onze website verzamelt automatisch zogeheten IP-adressen. Om het mogelijk te maken dat computers elkaar kunnen vinden op een netwerk of op het internet, heeft iedere computer een uniek nummer nodig. U kunt dit nummer vergelijken met een telefoonnummer. U kunt niet persoonlijk geïdentificeerd worden met het IP-adres.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw device (elektronisch apparaat). De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Cookies helpen ons om onze website te optimaliseren. Wij gebruiken geen cookies die inbreuk maken op uw privacy. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Links
Onze website kunnen links bevatten naar andere websites en/of bronnen. U dient zich ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van deze andere sites en bronnen. Wij raden u ten sterkste aan de betreffende privacy bepalingen van andere sites en/of bronnen altijd goed te lezen voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.

Beeldmateriaal
Wij gaan verstandig en zorgvuldig om met het plaatsen en gebruik van foto’s en video’s op onze website en socialmediakanalen. Leden worden om hun toestemming gevraagd bij aanmelding en tegelijkertijd geïnformeerd over het verstandig en zorgvuldig verwerken van beeldmateriaal. Op onze reserveringssite vermelden wij indien er sprake is van filmopnames tijdens een voorstelling.

Wij plaatsen ook beeldmateriaal van theatergerelateerde activiteiten en aanwezige toeschouwers op onze website en socialmediakanalen. Iedereen heeft het recht van verzet tegen publicatie. In dit geval vragen wij u dit indien mogelijk op voorhand bij ons bekend te maken. Indien er toch iets gepubliceerd wordt waar u bezwaar tegen heeft, dan vragen wij u vriendelijk een klacht bij ons in te dienen. Het gepubliceerde zal dan direct verwijderd worden.

Social media
H.T.R. Allô Jannaô is op verschillende sociale media te vinden, zoals op Facebook. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u functies op deze websites en/of apps gebruikt, zoals een “Facebook-like”. Als een dergelijke functie door u wordt gebruikt, kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via onze sociale media in kwestie.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming, raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via revue@outlook.com. Wij verwijderen dan deze informatie.

Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging en bescherming van gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

• Slechts personen voor wie uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is hebben toegang tot gegevens;
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Wij hebben passende technische maatregelen getroffen en die worden regelmatig geüpdatet om te zorgen dat gegevens goed zijn beveiligd. Let wel: het internet is nooit 100% veilig. Zorg dat uzelf ook de nodige veiligheidsmaatregelen neemt.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Aanpassen Privacy Policy & Cookies Policy
Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy Policy & Cookies Policy aan te passen. Deze Privacy Policy is afgestemd op de verwerking van uw persoonsgegevens en het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen, kunnen leiden tot wijzigingen in deze Privacy Policy & Cookies Policy. Wij moedigen u dan ook aan om regelmatig de Privacy Policy & Cookies Policy te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als wij belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons privacy beleid, dan zullen wij je daarover informeren en bij ingrijpende wijzigingen vragen wij – indien nodig – ook toestemming.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy & Cookies Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Laatste wijziging 12 januari 2022

Contactgegevens
H.T.R. Allô Jannaô
Postadres: Sabangstraat 21, 7541 ZE  ENSCHEDE
revue@outlook.com
www.haaksbergserevue.nl
KvK: 40076338